La parola di oggi è: dispersivité


dispersivité /dispɛʀsivite/
s. f.(chim., fis.) dispersività: dispersivité molaire, réfractive, dispersività molare, di rifrazione.