transitaire /tʀɒ̃zitɛʀ/
A agg.di transito: pays transitaire, paese di transito
B s. m.spedizioniere.

transporteur /tʀɒ̃spɔʀtœʀ/
agg. sost.1 (tecnol.) trasportatore: transporteur à bande, trasportatore a nastro, nastro trasportatore; transporteur à godets, à rouleaux, à vis, trasportatore a tazze, a rulli, a coclea2 corriere, spedizioniere.