La parola di oggi è: Berlin / Berliner

Sezione Inglese-ItalianoTavole di flessione: Berliner, n.
Berlin /bɜ:ˈlɪn/
n.(geogr.) Berlino: We're going to Berlin, andiamo a Berlino; She lives in Berlin, abita a Berlino
Berlin gloves, guanti di lana fatti a mano □ Berlin wool, lana fine per lavori a maglia
Berliner
n.berlinese.