La parola di oggi è: crocus

Sezione Inglese-ItalianoTavole di flessione: crocus, n.
crocus /ˈkrəʊkəs/
n.1 (bot., Crocus: pl. crocuses, croci, crocus) croco2 (ind.) croco di Marte; colcotar.