La parola di oggi è: cucumber


cucumber /ˈkju:kʌmbər/
n.(bot., Cucumis sativus) cetriolo
(bot., USA) cucumber tree, (Magnolia acuminata) magnolia acuminata; (Averrhoa bilimbi) averroa cilindrica, bilimbi □ (di persona) as cool as a cucumber, padrone di sé; impassibile; imperturbabile.
Esercizio onlineEsercizio online