La parola di oggi è: heath / heathy


heath /hi:ɵ/
n.1 brughiera; landa2 [U] (bot., Erica) erica3 (bot., Tamarix gallica) cipressina; scopa marina4 (bot.) Aristida dichotoma5 (bot.) Empetrum nigrum
(bot.) heath bell, (Erica tetralyx) macchiaiola; Erica cinerea; Cassiope mertensiana (bot.) heath-berry, bacca di mirtillo (o di altra pianta di brughiera) □ (zool.) heath cock (Lyrurus tetrix), maschio del fagiano di monte
heathy
a.che ha il carattere della landa (o della brughiera).