La parola di oggi è: hoar / hoarfrost


hoar /hɔ:r/ (arc.)
A a.1 bianco (per es., di brina)2 (fig.) canuto
B n. (lett.)1 bianchezza, biancore (per es., di brina)2 canizie3  hoarfrost
hoar crystal, cristallo di brina □ hoar frost  hoarfrost.hoarfrost /ˈhɔ:frɒst/
n.brina; brinata; galaverna.