blend /blɛnd/
n.1 miscela; mistura; miscuglio dosato: a blend of coffee, una miscela di caffè2 fusione; unione (di colori, suoni, gusti, ecc.)3 (ling.) parola macedonia.
NOTA D’USO: blends