brew /bru:/
n.1 infuso; bevanda; pozione; intruglio (spreg.)2 miscela, qualità (di tè o caffè): an exotic brew, una miscela esotica3 (GB) (tazza di) tè4 (tipo di) birra5 (fig.) mistura; miscela.