cucumber /ˈkju:kʌmbəʳ/
n.(bot., Cucumis sativus) cetriolo
(bot., USA) cucumber tree, (Magnolia acuminata) magnolia acuminata; (Averrhoa bilimbi) averroa cilindrica, bilimbi □ (di persona) as cool as a cucumber, padrone di sé; impassibile; imperturbabile.