cunning /ˈkʌnɪŋ/
A a.1 astuto; furbo; scaltro2 (di azione, ecc.) abile; ingegnoso3 (fam. USA) grazioso; delicato: a cunning little girl, una bambina graziosa
B n. [U][U]astuzia; furberia
cunningly
avv.astutamente.