fir /fɜ:ʳ/
n.1 (= fir tree) abete2 [U][U] (legno di) abete
fir apple (o fir ball, fir cone), cono di abete; pigna □ fir needle, foglia, ago (d’abete) □ fir wood, abetaia, abetina.

fur /fɜ:ʳ/
n.1 [U][U] pelo (d’animale); pelame; pelliccia2 [CU][C][U] (moda) pelliccia; pelle (per pellicce): mink fur, pelliccia di visone; a fur coat, una pelliccia; un cappotto di pelliccia; fur-lined, foderato di pelliccia; to trade in furs, commerciare in pellicce; ladies in furs, signore in pelliccia (o impellicciate)3 [U][U] (GB) deposito calcareo; incrostazione4 [U][U] deposito, gromma, tartaro (di vino)5 [U][U] patina (sulla lingua)
(caccia) fur and feather, selvaggina di pelo e di penna □ fur-bearing animals, animali da pelliccia □ fur breeder, allevatore d’animali da pelliccia □ fur-clad, impellicciato; in pelliccia □ (moda) fur-collared, con il collo di pelliccia □ fur dresser, conciatore di pelli; pellicciaio, pellicciaia □ fur dyer, tintore di pelli □ fur farming, allevamento d’animali da pelliccia □ (zool.) fur seal, (Callorhinus ursinus) otaria orsina; (Arctocephalus) arctocefalo antartico □ (fig. fam.) to make the fur fly, scatenare il finimondo; causare un pandemonio; fare un quarantotto □ The fur started to fly, successe (o scoppiò) il finimondo.