idiot /ˈɪdɪət/
n.1 (psic.) idiota2 idiota; imbecille, stupido: a prize idiot, un perfetto idiota
(TV) idiot board, gobbo □ (pop.) idiot box (o idiot’s lantern), il televisore.