lenient /ˈli:nɪənt/
a.1 clemente; indulgente; mite: a lenient judge, un giudice clemente; a lenient punishment, una punizione mite2 accomodante; di manica larga (fam.)
leniently avv.