moor /mɔ:ʳ, USA mʊr/ [USA]
n.1 brughiera; landa2 riserva di caccia (in brughiera)
(zool.) moor game (Lagopus scoticus), pernice bianca di Scozia
moorish
a.di (o simile a) brughiera
moory
a.di (o simile a) brughiera.