thrifty /ˈθrɪftɪ/
a.1 economo; frugale; parco; parsimonioso; risparmiatore: a thrifty housewife, una massaia parsimoniosa2 (raro) prospero; rigoglioso; fiorente
thriftily
avv.frugalmente; parsimoniosamente; facendo economia
thriftiness
n. [U][U]1 economia; frugalità; parsimonia; risparmio2 (raro) prosperità; rigoglio.