La parola di oggi è: precipitation


precipitation /prɪsɪpɪˈteɪʃn/
n.1 [U] precipitazione; fretta; avventatezza2 [U] (chim. e meteor.) precipitazione3 (chim.) precipitato.
Esercizio onlineEsercizio online