La parola di oggi è: an|stacheln

ạn|stacheln 🔊


tr

jdn/etw anstacheln spronare qu/qc, stimolare qu/qc

jds Ehrgeiz anstacheln pungolare l’ambizione di qu


jdn zu etw (dat) anstacheln { ZUM WIDERSTAND } incitare qu a qc; { ZUM AUFRUHR } auch istigare qu a qc

jdn zu höherer Leistung anstacheln incitare/spronare/spingere qu a rendere di più

sich durch jdn zu etw (dat) anstacheln lassen farsi spronare da qu a (fare) qc

jdn (dazu) anstacheln, etw zu tun spingere/incitare qu a fare qc