La parola di oggi è: bekleckernbeklẹckern <ohne ge-> fam
A tr
(beflecken) jdn/etw (mit etw dat) bekleckern {KLEIDUNGSSTÜCK, TISCHDECKE} macchiare qu/qc (di qc), sporcare qu/qc (di qc)
B rfl
sich (mit etw dat) bekleckern macchiarsi (di qc), imbrattarsi (di qc): die Kinder haben sich mit Eis bekleckert, i bambini si sono imbrattati di gelato.