Wörterbuch Deutsch-Italienisch
Wortformen: Bescherung

Bescherung <-, -en>
f
scambio m dei regali di Natale: wann ist bei euch Bescherung?, quando vi scambiate i regali (di Natale)?
eine schöne Bescherung anrichten fam iron, combinare un bel guaio/pasticcio fam iron; das gibt eine schöne Bescherung! fam, sarà un bel guaio/pasticcio! fam; da/jetzt haben wir/[habt ihr] die Bescherung! fam, che guaio! fam, eccoci all’acqua! fam