La parola di oggi è: hopp

họpp
A interj
(um jdn anzufeuern) su!, forza!: hopp, lauf, schneller!, su, corri, via!; hopp, steh auf, die Pause ist vorbei!, (su), forza, alzati, la pausa è finita!
B adv
(sehr rasch): mach mal ein bisschen hopp! fam, datti una mossa! fam, spicciati! fam, sbrigati!; etw hopp hopp erledigen, fare qc in due balletti; abspülen? Das muss bei ihm alles hopp hopp gehen!, lavare i piatti? Ci vuole mettere al massimo un secondo!
hoppe hoppe Reiter!, arri, arri, cavallino!