La parola di oggi è: Krachmacher

Krạchmacher
m (Krạchmacherin f)
fam pej (Person) casinista mf: hör auf, du Krachmacher!, smettila di fare casino!; (Maschine, Motorrad) arnese m spaccatimpani.