La parola di oggi è: munkeln


mụnkeln
A tr
etw (über jdn) munkeln dire qc (di qu): man munkelt/[es wird gemunkelt], dass …, si mormora/dice che …, corre voce che …; über ihn wird allerhand gemunkelt, si mormorano parecchie cose sul suo conto
B itr
(über jdn) munkeln mormorare (sul conto di qu), vociferare (sul conto di qu)