La parola di oggi è: närrischnạ̈rrisch
A adj
1 (karnevalistisch) {TREIBEN, UMZUG} carnevalesco: die närrischen Tage, i giorni di Carnevale
2 obs (verrückt) {EINFALL, GEDANKE} folle, pazzo
3 fam (intensiv) {FREUDE, GLÜCK} pazzesco, folle fam
B adv
(sehr): sich närrisch freuen, essere pazzo di gioia, essere matto dalla gioia
(ganz) närrisch auf jdn/etw sein fam, andare pazzo (-a)/matto (-a) per qu/qc fam.