La parola di oggi è: PrasserPrạsser <-s, ->
m (Prạsserin f)
dissipatore (-trice) m (f), scialatore (-trice) m (f), scialacquatore (-trice) m (f) fam, spendaccione (-a) m (f) fam, scialacquone (-a) m (f) fam.