weiden (1) agr
A itr
{KÜHE, PFERDE, SCHAFE} pascolare, pascere
B tr
etw weiden {KÜHE, PFERDE, SCHAFE} pascolare qc, pasturare qc.

weiden (2)
rfl geh
1 (sich ergötzen) sich an etw (dat) weiden {AN DER NATUR} godere di qc; {AN EINEM ANBLICK} auch pascersi di qc geh, deliziarsi di qc; {AUGEN} pascersi di qc, deliziarsi di qc
2 pej (genießen) sich an etw (dat) weiden {AN JDS ANGST, QUALEN} godere di qc.