Ziege <-, -n>
f
1 zoo capra f
2 fam pej oca f: so eine alberne Ziege!, che razza di scema!; alte Ziege!, brutta vecchiaccia! fam; blöde/dumme Ziege!, ma che oca!/cretina! fam pej.

Geiß <-, -en>
f
süddt A CH zoo capra f.