La parola di oggi è: combler


combler /kɔ˜ble/
v. tr. (coniug. 3 aimer)1 colmare: combler un trou, colmare una buca; combler un vide, une lacune, colmare un vuoto, una lacuna; combler un déficit, colmare un deficit; (fig.) combler la mesure, oltrepassare il limite combler q. de cadeaux, d’honneurs, colmare q. di doni, d’onori; vous me comblez!, la sua gentilezza mi confonde!2 esaudire: combler les vœux de q., esaudire i voti di q.