La parola di oggi è: détaxer

détaxer /detakse/
v. tr. (► coniug. 3 aimer)detassare
détaxation /detaksɑsjõ/ s. f.detassazione
détaxe /detaks/ s. f.1 sgravio di imposte, sgravio fiscale2 rimborso di tassa (indebitamente percepita).