bière (1) /bjɛʀ/
s. f.birra: bière blonde, brune, birra chiara, scura; bière (à la) pression, birra alla spina; bière sans alcool, birra analcolica; une chope de bière, un boccale di birra; (garçon,) un demi (de bière)!, (cameriere,) una birra!; (fam.) c’est (ce n’est pas) de la petite bière!, è (non è) cosa da poco!

bière (2) /bjɛʀ/
s. f.bara, feretro (m.): mettre en bière, mettere nella bara.