bêta (1) /bɛta/
agg. sost. [f. bêtasse /bɛtɑs/ ](fam.) sciocchino: gros bêta!, scioccone!, ignorantone!

bêta (2) /bɛta/
A s. m.beta (m. o f.) (seconda lettera dell’alfabeto greco)
B in funzione di agg. inv.beta (fis.) rayons bêta, raggi beta (mat.) fonction bêta, funzione beta (stat.) loi bêta, legge beta.