exalter /ɛgzalte/
A v. tr. (► coniug. 3 aimer)esaltare: harangue qui exalte la foule, arringa che esalta la folla lumière qui exalte les couleurs, luce che esalta i colori; mets qui exaltent les qualités d’un vin, cibi che esaltano i pregi di un vino exalter les exploits de q., esaltare le imprese di q.
B s’exalter v. pron.1 esaltarsi2 (med.) diventare più attivo (detto di agente patogeno).