gond //
s. m.cardine, arpione, ganghero: gond à vis, à pointe, à scellement, cardine a vite, a punta, da murare; (fig., fam.) être hors de ses gonds, essere fuori dai gangheri; (pr. e fig.) sortir de ses gonds, uscire dai gangheri; (fig.) mettre, jeter q. hors de ses gonds, far uscire q. dai gangheri.