pingouin /pɛ̃gwɛ̃/
s. m.1 pinguino: (fig., fam.) en pingouin, in smoking2 (fam.) tipo, tizio.