manifestation /manifɛstɑsjõ/
s. f.1 manifestazione: manifestations de joie, de désappointement, manifestazioni di gioia, di disappunto manifestation culturelle, sportive, manifestazione culturale, sportiva2 manifestazione, sintomo (m.): les premières manifestations d’une maladie, i primi sintomi di una malattia3 manifestazione, dimostrazione: organiser une manifestation, inscenare una manifestazione
► contre-manifestation.

contre-manifestation /kõtʀəmanifɛstɑsjõ/
s. f. [pl. contre-manifestations]contromanifestazione
contre-manifester /kõtʀəmanifɛste/ v. intr. (► coniug. 3 aimer)partecipare a una contromanifestazione.