fund raising / fan(d)ˈreizin(ɡ), ingl. ˈfʌndˌreɪzɪŋ/
[loc. ingl., propr. ‘raccolta (raising) di fondi (fund al sing.)’ 1985]
loc. sost. m. inv.
Raccolta di fondi da parte di organizzazioni non profit.