La parola di oggi è: flu

flu /flu:/
n. [U](med. fam.) influenza: I’ve got (the) flu, ho l’influenza; a nasty dose (o bout) of flu, una brutta influenza; to go down with (the) flu, prendersi l’influenza; sick with flu, influenzato
(fam.) flu bug, virus influenzale □ flu vaccination (fam. flu jab), vaccinazione antinfluenzale NOTA D’USO: influence .