humdrum /ˈhʌmdrʌm/
A a.monotono; noioso; banale; trito: a humdrum life, una vita monotona
B n.1 individuo noioso2 [U][U] banalità; monotonia.