La parola di oggi è: stampede

stampede /stæmˈpi:d/ 🔊

n.
1

fuga precipitosa (spec. d’animali spaventati); fuggifuggi; serra serra

2

fig. assalto, corsa fig.

a stampede to buy up foodstuffs una corsa all’accaparramento di generi alimentari
3

USA e Canada rodeo