La parola di oggi è: Nachschub

Nachschub 🔊 -(e)s, rar Nachschübe >


m

1

mil Nachschub (an etw dat) { AN MUNITION, VERPFLEGUNG } rifornimento m (di qc); ( Material ) rifornimenti m pl

jdn mit Nachschub versorgen rifornire qu, provvedere al rifornimento di qu

2

fam ( zusätzliche Verpflegung ) rifornimento m