Wörterbuch Deutsch-Italienisch
Wortformen: zuzwinkern

zu|zwinkern
A itr
jdm zuzwinkern ammiccare a qu, strizzare l’occhio a qu, fare l’occhiolino a qu: jdm freundlich/ermunternd zuzwinkern, strizzare l’occhio a qu amichevolmente/[con affabilità]/[in segno di incoraggiamento]
B rfl
sich (gegenseitig) zuzwinkern farsi l’occhiolino, scambiarsi una strizzatina d’occhi